Ustawa o PPK stworzyła pracownikom zupełnie nowe możliwości gromadzenia oszczędności. Od 1 stycznia 2021 r. wdrażane etapami Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą podmioty zatrudniające poniżej 20 osób zatrudnionych (według stanu na 31 grudnia 2019 r.), nowe podmioty niezależnie od ilości zatrudnionych w danej organizacji osób i jednostki należące do sektora finansów publicznych. Warto przypomnieć w skrócie zasady tego programu.

Czym jest program PPK?
Pracownicze Plany Kapitałowe są powszechnym, prywatnym system dodatkowego, dobrowolnego, długoterminowego oszczędzania na czas emerytury przeznaczonym dla pracowników. Zostały wprowadzone ustawą z dn. 04.10. 2018 r., która weszła w życie 01.01.2019 r.

Trzy podmioty składek w systemie PPK
Tymi podmiotami są: pracownik, pracodawca, państwo.
W transferze środków przeznaczanych na składki PPK nie uczestniczy w ogóle ZUS. Pieniądze przeznaczane na składki PPK są naszym prywatnym kapitałem, potrącanym z wynagrodzenia brutto pracownika i przekazywanym bezpośrednio do wybranych instytucji finansowych. Podmioty zarządzające PPK powinny spełniać określone kryteria zawarte w ustawie. Muszą m.in. posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami; muszą również posiadać odpowiedni kapitał własny.

Dwa rodzaje składek PPK – obowiązkowa i dobrowolna
Składka obowiązkowa pracownika wynosi 2% jego wynagrodzenia. Na wniosek zatrudnionego może ona ulec zmniejszeniu do 0,5% przy spełnieniu dodatkowego kryterium, tj. jeśli łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia. Pracownik pokrywa składkę z własnych środków – trafia ona na jego indywidualny rachunek PPK. Z kolei pracodawca obowiązkowo wpłaca 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.
Dodatkowym kosztem zatrudnionego jest konieczność zapłacenia podatku od składki pracodawcy. Naliczanie i pobieranie wszystkich tych środków odbywa się w terminie wypłat. Następnie, do piętnastego dnia kolejnego miesiąca, przekazywane są do instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę.
Przekazane na PPK środki są dziedziczone. Podlegają również podziałowi – np. w przypadku rozwodu, na takich zasadach jak pozostały majątek zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa. Z wyjątkiem zajęć alimentacyjnych, środki PPK nie podlegają zajęciom komorniczym.
Pracownik i pracodawca mają prawo zadeklarowania składki dodatkowej. Składki pracownika i pracodawcy nie są ze sobą powiązane. Każdy z tych podmiotów może dołożyć kolejne 2% (pracownik) i 2,5% (pracodawca), tak aby składka po każdej ze stron wynosiła maksymalnie 4% wynagrodzenia brutto uczestnika PPK. Składka taka stanowi własność zatrudnionego i zostaje ulokowana na jego indywidualnym rachunku.

Dofinansowanie ze strony państwa
Stanowi je wpłacana po trzech miesiącach uczestnictwa w programie wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz wypłacana raz w roku ze środków Funduszu Pracy dopłata roczna w wysokości 240 zł – po spełnieniu określonych warunków. Aby otrzymać dopłaty od państwa należy być nie tylko uczestnikiem PPK, ale również dokonywać wpłat podstawowych przynajmniej przez trzy miesiące.
Indywidualne konto uczestnika programu PPK w instytucji finansowej
Każdy uczestnik PPK będzie dysponował dostępem online do systemu prezentującego stan jego oszczędności. Po zalogowaniu na nim istnieje możliwość sprawdzenia stanu swojego konta oraz jak zainwestowano znajdujące się na nim środki. Własnym kontem będzie dysponował również pracodawca w celu realizacji obowiązku przekazywania wpłat na rzecz pracowników.
Fundusze zdefiniowanej daty
Gromadzone na kontach kwoty będą lokowane – z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK, w fundusze zdefiniowanej daty. Instytucja finansowa jest ustawowo zobligowana do poinformowania uczestnika programu PPK o ryzyku inwestycyjnym.

Naczelną zasadą PPK jest dobrowolność
Jest ona dla pracodawcy obligatoryjna. Pracownik w każdej chwili ma też możliwość rezygnacji z odkładnia pieniędzy w PPK. Jedynym przewidzianym ustawowo dokumentem papierowym, który w takim wypadku podpisuje pracownik jest deklaracja rezygnacji – wszystkie inne dokumenty mogą mieć postać elektroniczną. Istnieje również możliwość ponownego przystąpienia do oszczędzania w PPK (np. po miesiącu) – bez żadnych konsekwencji. Nawet jeśli nastąpi przerwa w przekazywaniu składek na konto – odłożone wcześniej fundusze będą dalej pracować. W każdej chwili można również wypłacić fundusze zgromadzone na rachunku PPK – lecz wówczas nie ma się gwarancji otrzymania zwrotu wpłaconych przez siebie środków w skali jeden do jednego.

Uczestnikiem PPK może być każda osoba zatrudniona
Mowa tu o osobach pracujących np. na umowę zlecenie, członkach rady nadzorczej – jeśli od wynagrodzenia pobierane są obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. Warunek stanowi podleganie takiemu podstawowemu ubezpieczeniu. Staż pracy w danym miejscu zatrudnienia musi wynosić minimum 3 miesiące w ciągu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych. Obowiązuje ustawowo tzw. automatyczny zapis do PPK osób zatrudnionych w wieku od osiemnastego do pięćdziesiątego czwartego roku życia. Dla osób pomiędzy pięćdziesiątym piątym i siedemdziesiątym rokiem życia, zapis do tego programu następuje wyłącznie na ich wniosek.
Uczestnikami programu PPK nie mogą być:

 • osoby, które ukończyły siedemdziesiąty rok życia,
 • osoby zgłoszone do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych dobrowolnie, 
 • osoby poniżej osiemnastego roku życia, 
 • osoby przebywające na urlopach górniczych.

Zasady wprowadzenia PPK
Główne etapy i zasady wprowadzenia PPK w firmie obejmują:

 1. wybór instytucji finansowej, 
 2. podpisanie umów, 
 3. przekazywanie co miesiąc na rachunki PPK składek liczonych procentowo od wynagrodzenia brutto,
 4. inwestowanie przekazanych na rachunek PPK środków w fundusze – jego charakter jest uwarunkowany wiekiem uczestnika programu.

Sprawdzone rozwiązania
Program PPK jest wzorowany na sprawdzonych rozwiązaniach wysokorozwiniętych krajów (m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Kanady, czy Nowej Zelandii). Głównym założeniem PPK jest tzw. automatyzm w stosunku do zatrudnionego – to znaczy, że każdy pracownik (w szerszym niż kodeksowe ujęciu), jeżeli spełnia opisane powyżej warunki, zostanie automatycznie zapisany przez swojego pracodawcę do programu.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie związane a z artykułem lub obsługą kadrowo-płacową – napisz do nas: bpo@impel.pl

autorka publikacji: Iwona Trzybulska-Krzystyniak, partner biznesowy HR

Aktualności

Uzupełnij formularz

Podaj nam więcej szczegółów, co pomoże nam sprawnie odpowiedzieć na Twoje zapytanie









  * pole wymagane

  Administratorami Twoich danych osobowych będą Współadministratorzy wskazani w linku Wykaz Współadministratorów, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy o współadministrowanie.
  Zgłoszenie odwołania ww. zgód należy wysłać na następujący adres e-mail: iod.e-marketing@auraco.pl
  Punktem kontaktowym dla Ciebie, w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych w związku z ww. Zgodami, jest Auraco sp. z o.o., ul. Solec 81B, 00-382 Warszawa, adres e-mail iod.e-marketing@auraco.pl.